Petra Výtvarová Krausová

WORKSHOP – dramatická hra a sebedůvěra – 5. 6. 2016

Interaktivní workshop je tentokrát zaměřený na sebedůvěru. Prostřednictvím dramatických her si můžete vyzkoušet, jaký je rozdíl mezi sebedůvěrou a sebevědomím. Prozkoumáte, které vlastnosti a postoje ovlivňují váš život, proč se v určitých situacích chováte tak, jak se chováte, jaké role v životě hrajete a jaké společenské masky nasazujete. Formou improvizačních cvičení si vyzkoušíte, které zažité modely vám již nevyhovují a jste-li schopni je opustit, nebo zda na nich lpíte. Prostřednictvím různých pohybových her a hlasových cvičení uvolníte tělo i emoce.

 

OBSAH SEMINÁŘE:

 

 

Workshop proběhne 5. 6. 2016 v ZUŠ Náchod, od 9:30 – 18:00, cena 1 000Kč. Počet míst omezen. Zájemci se prosím hlaste na můj mail, na FB nebo přes formulář zde na stránkách.

 

 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Osobní konzultace vám pomůže změnit úhel pohledu na realitu, uvidět skutečnost bez posuzování, odsuzování, domnělé bezmoci a dalších zkreslených postojů vlastní mysli. Rovněž vám pomůže navýšit osobní odpovědnost za svůj život a tím zlepšit jeho kvalitu. Můžeme takto prozkoumat jakoukoli oblast života:

 

Cena: 1hod./ 500Kč. V tíživé finanční situaci se lze domluvit i jinak.

 

RÉTORIKA PRO DOSPĚLÉ

Dnešní doba klade na komunikaci velký důraz. Mnoho profesí se bez schopnosti prezentace svojí práce neobejde. Výuka se zaměřuje na práci s hlasem, výslovností , uměním oslovit a zaujmout, nebo jak pracovat s trémou.

 

Cena: 1hod./ 500Kč.

 

PŘÍPRAVA NA STUDIUM STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH UMĚLECKÝCH ŠKOL

Výuka se zaměřuje na prohloubení mluvních i pohybových dovedností, rozvíjení  samostatných a osobitých způsobů vyjadřování. Pracujeme s pocity a emocemi, možnostmi jejich kreativního sdělení i scénické interpretace. Obsahem těchto hodin je také práce na dramatickém monologu, dialogu, poezii a próze.

Cena: 1hod./ 250Kč.

 

 

VÝUKA NA ZUŠ NÁCHOD

Od roku 2012 nastoupila Mgr. Petra Výtvarová Krausová také jako učitelka dramatického oboru na ZUŠ v Náchodě. Prostřednictvím rytmických, pohybových, dechových a mluvních cvičení učí děti vzájemně si naslouchat, respektovat pravidla hry i sebe navzájem a aktivně se účastnit společné tvorby. Rozvíjí jejich fantazii a možnosti její realizace. Pracuje se zážitky a emocemi, pomáhá dětem lépe porozumět sobě samým, posiluje jejich sebedůvěru a sebevědomí. Pomocí různých cvičení a dramatické hry podporuje rozvoj sociální komunikace a kontakt ve skupině i mezi jednotlivci.

Výuka postupuje od jednoduchých improvizací až k inscenačnímu procesu – k vytváření divadelního nebo přednesového tvaru inscenace. Vznikají tak autorská představení, kterými se děti prezentují před rodiči, vrstevníky a na různých soutěžích či akcích pořádaných školou nebo městem.

 

WORKSHOPY:

 

 - Dramatická hra a sebeláska – 10. 4. 2016

 

 - Dramatická hra a odpuštění – 21. 2. 2016

 

 - Dramatická hra a naše vztahy – 7. 6. 2015

 

 - Dramatická hra jako nástroj sebepoznání – 19. 4. 2015

 

 - Komunikace

 

Petra Krausova workshop 1        Petra Krausova workshop 2        Petra Krausova workshop 3

 

PŘEDNÁŠKY

Mgr. Petra Výtvarová Krausová v průběhu své mateřské dovolené přezkoumávala zažité představy o výchově. Inspirovaná různými teoriemi z chytrých knih i vlastní zkušeností posbírala materiály, které využila v sérii přednášek „O výchově“ nejprve v mateřském centru Na zámečku v Novém Městě nad Metují a následně i v mateřských školách v Hradci Králové. Na tyto přednášky pak na vyžádání posluchačů volně navazovaly další zajímavá témata v séri nazvané „O životě“.

- O VÝCHOVĚ

Tradiční výchova, tak jak ji známe od rodičů a ti zase od svých rodičů, je založena především na autoritě a poslušnosti. Jejím základním rysem je boj o moc.

Poslušní lidé v dospělosti přenechávají odpovědnost za svůj život na autoritách, což vede většinou k nespokojenosti a pocitu bezmoci. Na druhé straně se mohou stát onou autoritou a mít nad druhými moc. To ale zase často vede k osamělosti a pocitům viny. Abychom mohli děti naučit být druhým rovnocenným partnerem, je třeba v prvé řadě je za rovnocenné partnery začít považovat. Také je důležité přezkoumat vlastní naučené vzorce chování převzaté od rodičů a zjistit, které nám již nevyhovují.

Na přednáškách o netradiční výchově probíráme témata, která nám ukazují jiný pohled na komunikaci mezi lidmi. Pomohou nám objevit omezující způsoby chování a posunout výchovu od boje a poslušnosti k pochopení, spolupráci a odpovědnosti.

O TRESTECH

O EMOCÍCH

O STRACHU

O SEBEDŮVĚŘE

O POCHVALÁCH

O KOMUNIKACI

O VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ MOTIVACI

O PRAVIDLECH

 

- O ŽIVOTĚ

Naučili jsme hledat příčiny našich neúspěchů, nemocí a nespokojenosti ve vnějším světě. Naučili jsme se obviňovat druhé lidi (partnery, rodiče, vládu) za náš život.

Ale co když je to všechno trochu jinak? Co když nejsme oběti okolností, ale tvůrci vlastní reality? Myslím si, že nadešel čas uvidět souvislosti. Přišla doba, kdy je důležité převzít zodpovědnost za svůj život, za své myšlenky, slova i činy. Jsme mnohem víc, než si myslíme…

O SEBEDŮVĚŘE A VNITŘNÍ SÍLE

O PSYCHICKÉ PODSTATĚ CHOROB

O SHODÁCH OKOLNOSTÍ

O KOMUNIKACI A ZRCADLENÍ

O ODPOUŠTĚNÍ

O ČAKRÁCH

O SÍLE MYŠLENEK A SLOV

O VODĚ